Promotion

Banner-Pro60
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR & News

มุมสุขภาพ

Health Corner

เรามองเห็นได้อย่างไร?

เรามองเห็นได้อย่างไร?

ก่อนอื่นเราควรทราบว่า มนุษย์ เราเห็นได้คือ แสงตกกระทบวัตถุและสะท้อนเข้าภายในตา ดวงตาเราเปรียบเสมือนกล้องถ่ายรูป … Continued

วีดีทัศน์

TV Channel

E-BROCHURE

TOP CHAROEN EYE CENTER WE WILL INCREASE THE EFFICIENCY
AND QUALITY OF WORK IN EVERY DAY!

DOWNLOAD