พญ. ภรณ์ลดา ศัลกวิเศษ

Doctor_thumb

พญ. ภรณ์ลดา ศัลกวิเศษ

Specialty :
จักษุวิทยา, กระจกตาและการแก้ไขสายตา
Qualification Medical School :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Board of Ophtalmology :
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Sub-Board of Ophtalmology :
จักษุวิทยา กระจกตาและการแก้ไขสายตา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Present Position :
- จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาที่ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญ
- อาจารย์หน่วยกระจกตาและการแก้ไขสายตา กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์