พญ. ณฐมน ศรีสำราญ

nattamon

พญ. ณฐมน ศรีสำราญ

Specialty :
จักษุแพทย์เฉพาะทางต้อหิน
Qualification Medical School :
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Board of Ophthalmology :
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
Sub-Board of Ophthalmology :
- Hamilton Glaucoma Center, University of California
- กองจักษุกรรม ร.พ.ราชวิถี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
Present Position :
- จักษุแพทย์เฉพาะทางต้อหิน
- อาจารย์พิเศษประจำหน่วยต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ. ปทุมธานี
- จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน ที่ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญ