รศ.พญ.วิมลวรรณ ตั้งปกาศิต

vimonwan

รศ.พญ.วิมลวรรณ ตั้งปกาศิต

Specialty :
กระจกตาและการแก้ไขสายผิดปกติด้วยเลเซอร์
Qualification Medical School :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์รามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล ประเทศไทย
Board of Ophthalmology :
Sub-Board of Ophthalmology :
Present Position :