ศักยภาพการรักษา

ศักยภาพการรักษา

          แผนก หู คอ จมูก และการได้ยิน ที่ ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญ เราให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต โดยเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรค ความผิดปกติของ หู คอ จมูก และมีศูนย์ทดสอบการได้ยิน ตรวจรักษาโดย แพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแล รักษาสุขภาพ รวมถึงให้ความรู้ที่ถูกต้อง ในการดูแล หู คอ จมูกให้ทำงานเป็นปกติ และช่วยรักษาโรคต่างๆที่เกิดขึ้น พร้อมเทคโนโลยีทางการรักษาจากต่างประเทศ และศูนย์ทดสอบการได้ยิน ที่มีผู้เชี่ยวชาญ ด้านตรวจการได้ยิน พร้อมให้คำแนะนำ และเป็นศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aids) จากต่างประเทศ

Microscrope Carl Zeiss