ทำไมถึงต้อง ศูนย์เลสิค ท็อปเจริญ

whytop860

ทำไมถึงต้อง ศูนย์เลสิค ท็อปเจริญ

1. เรามีประสบการณ์ด้านการแก้ไขปัญหาสายตามานานกว่า 50 ปี

2. เราคำนึงเรื่อง เทคโนดลยี่ที่ดี แม่นยำสูงและปลอดภัย โดยเครื่องเลเซอร์ที่ใช้รักษาเป็น Combine Visumax femtosecond laser and MEL80 excimer laser จาก Carls Zeiss;Germany ซึ่งทำให้การรักษาร่วมกันมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งวิธี เฟมโตเลสิค หรือ เลเซอร์แผลเล็ก ReLEx-SMILE

3. ทีมจักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกระจกตา และเลเซอร์แก้ไขสายตาที่มีประสบการณ์ สูงกว่า 10 ปี

4. เราดูแลสุขภาพดวงตาแบบครบวงจร โดยจักษุแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา เช่น จักษุแพทย์ด้านกระจกตาโดยตรง จักษุแพทย์ด้านจอรับภาพ จักษุแพทย์ด้านต้อหิน จักษุแพทย์ด้านตกแต่งเปลือกตาและตาเข และจักษุแพทย์รักษาโรคต้อกระจก ที่ประสานการทำงานกันเป็นทีมในการรักษา

5. ค่ารักษาแบบสมเหตุสมผล (Reasonable price) เทียบกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทางศูนย์เลสิค ท็อปเจริญเลือกใช้สำหรับคนไข้ และการบริการโดยบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล