ทีมแพทย์ของเรา

Doctor_thumb

นพ.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์

Specialty :
จักษุวิทยา, กระจกตาและการแก้ไขสายตา

Doctor_thumb

รศ.พญ.มัญชิมา  มะกรวัฒนะ

Specialty :

Doctor_thumb

พญ.ตุลยา ตั้งศิริพัฒน์ 

Specialty :
จักษุวิทยา, กระจกตาและการแก้ไขสายตา

Doctor_thumb

พญ.ศศิวิมล จันทรศรี

Specialty :
กระจกตา, ต้อกระจก และการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ

นพ.ยุทธพงษ์ crop

นพ.ยุทธพงษ์  อิ่มสุวรรณ

Specialty :
จักษุวิทยาวิทยาเด็ก และกล้ามเนื้อตา

นพ.จิรวุฒิ crop

นพ.จิรวุฒิ ลิ้มวัฒนะยิ่งยง

Specialty :
จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

นพ.ธวัชชัย crop

นพ.ธวัชชัย ชาติเชื้อ 

Specialty :
จักษุตกแต่งเสริมสร้าง ศัลยกรรมเปลือกตา และต้อกระจก

นพ.วิวัฒน์ crop

นพ.วิวัฒน์   โกมลสุรเดช

Specialty :
กระจกตา, ต้อกระจก และการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ

พญ.นวลจิรา crop

พญ.นวลจิรา ประกายรุ้งทอง

Specialty :
กระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ

Doctor_thumb

ผศ.พญ.วิมลวรรณ ตั้งปกาศิต

Specialty :

พญ.ชื่นชนก crop

พญ.ชื่นชนก ศรียากูล

Specialty :
จักษุแพทย์เชี่ยวชาญโรคต้อหิน

นพ.กิตติชัย crop

นพ.กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล

Specialty :
จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์

Specialty :
จักษุตกแต่งเสริมสร้าง ศัลยกรรมเปลือกตา

พญ.อาชวี crop

พญ. อาชวี สมาธิวัฒน์

Specialty :
กระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ

พญ.ชนิยา crop

พญ.ชนิยา  ศรีสุวรรณภรณ์

Specialty :
ต้อหิน

Doctor_thumb

พญ.รพีพร  ยอดพรหม

Specialty :

Doctor_thumb

พญ.จุฑารัตน์ ป้อมสถิตย์

Specialty :

นพ.วรากร crop

นพ.วรากร เทียมทัด

Specialty :
จักษุวิทยาเด็ก และกล้ามเนื้อตา, ต้อหินในเด็ก

Doctor_thumb

นพ.กวิน สิริกวิน

Specialty :
จักษุแพทย์ (จักษุวิทยา)

Doctor_thumb

พญ.สิรีธร คูระทอง

Specialty :
จักษุวิทยา, จักษุประสาทวิทยา

Doctor_thumb

พญ.ฉันทกา สุปิยพันธุ์

Specialty :

Doctor_thumb

พญ.ทิพย์นภา พัฒนธำรงเกษม

Specialty :
ต้อหิน

Doctor_thumb

พญ.วรรัตน์ จองไพจิตรสกุล

Specialty :
จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

Doctor_thumb

พญ.บุณยาพร จันทรจำนง

Specialty :
จักษุแพทย์ (จักษุวิทยา)

Doctor_thumb

พญ.มณีนุช จันทะแจ้ง

Specialty :
จักษุแพทย์ (จักษุวิทยา)

Doctor_thumb

พญ.อริยา ดุษฎีโหนด

Specialty :
หู คอ จมูก